1. Informacje o placówce (ogólne)

Gminne Przedszkole w Tymienicach jest placówką wiejską. Posiada bogatą historię powstania, która bierze swój początek w roku 1946, kiedy to w drewnianym poniemieckim lokalu w sąsiadującej wsi Izabelów, zostało zorganizowane pierwsze przedszkole dla dzieci z terenu. W roku 1954 przedszkole zostało przeniesione z Izabelowa do Tymienic, do dawnego pałacyku dziedziców Siemiątkowskich, gdzie funkcjonowało obok Spółdzielni Produkcyjnej i Posterunku Milicji Obywatelskiej. Przedszkole zajmowało wtedy dwie ciasne salki z przechodnią kuchnią, nie było placu zabaw. W roku 1966 po obowiązkowej zmianie miejsca, Przedszkole funkcjonowało w starym drewnianym pawilonie szkolnym, niestety jeszcze bez prądu, bieżącej wody i budynku gospodarczego. W 2002 roku zaistniała konieczność przebudowy przedszkola, ponieważ dotychczasowy budynek nie odpowiadał warunkom jakie powinny obowiązywać placówkę oświatową w związku z tym, od 2004 roku przedszkole funkcjonuje już w nowoczesnym, przestronnym budynku według standardów europejskich. Ponadto na terenie przedszkola znajduje się nowoczesny plac zabaw z niezbędnymi akcesoriami do rozwoju i odpoczynku dziecka.

Przedszkole znajduje się w województwie łódzkim, powiecie zduńskowolskim i gminie Zduńska Wola. Jest położone przy drodze Zduńska Wola – Szadek. Jest placówką jednopoziomową o jednym wejściu głównym i dwóch wyjściach ewakuacyjnych.

Organem prowadzącym Gminne Przedszkole w Tymienicach jest Wójt Gminy Zduńska Wola natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Łodzi - Delegatura w Sieradzu.

Przedszkole funkcjonuje od września do czerwca (rok szkolny). Natomiast w sierpniu organizowane są dyżury w poszczególnych placówkach przedszkolnych w gminie, które ustalane są przez organ prowadzący.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do godziny 16:00 w sumie 9,5 godz. Zajęcia w ramach podstawy programowej trwają od godz. 8:00 do godz. 13:00 (5 godz.). Natomiast za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową rodzice zobligowani są zapłacić. W przypadku tego przedszkola opłata wynosi 0,70 gr za godzinę.

Placówka ma 2 oddziały: dla dzieci 3-4 letnich oraz 5-6 letnich. W sumie do przedszkola uczęszcza 51 dzieci (nie ma dzieci niepełnosprawnych). Do przedszkola w uzasadnionych przypadkach może także uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Wszystkie dzieci przywożone są i odbierane przez rodziców bądź osoby upoważnione do odbioru. Nie zachodzi konieczność przywozu dziecka autobusem. W przypadku nie odebrania dziecka w określonych godzinach zgodnie z podpisaną umową, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 10 złotych.

Wychowankowie mają oddzielne sale, które wyposażone są w niezbędne środki dydaktyczne do realizacji różnego rodzaju zajęć wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych, każdą grupą opiekuje się odrębny nauczyciel pełniacy funkcję wychowawcy. Ponadto sale podzielone są na poszczególne kąciki zainteresowań dzieci tzn. kącik przyrody, kącik lalek, kącik fryzjerski, kącik gier i zabaw, kącik muzyczny, kącik teatralny, kącik kuchenny, kącik lekarski, sklepik oraz biblioteczkę. Można zauważyć również pomieszczenie na leżaki, które są niezbędne do odpoczynku dzieci młodszych, toalety dostosowane do wieku i wzrostu, kuchnię oraz szatnię.

Dzieci przebywające cały dzień w przedszkolu korzystają z pełnego wyżywienia tj. trzech posiłków (śniadanie, obiad i podwieczorek) za pełną odpłatnością. Opłatę za czesne i za wyżywienie uchwala Rada Gminy.

Zajęcia dodatkowe, które również są odpłatne to rytmika i język angielski. W przedszkolu dzieci mają też lekcje religii (obydwie grupy).

Przedszkole korzysta z wielu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektów zapewnia dzieciom m.in. udział w spektaklach teatralnych i przedstawieniach muzycznych z udziałem artystów Filharmonii Łódzkiej i łódzkich teatrów.

W Gminnym Przedszkolu w Tymienicach pracuje 8 pracowników pedagogicznych oraz 3 pracowników niepedagogicznych.

2. Dokumentacja placówki

a) przepisy zewnętrzne

Przedszkole w Tymienicach realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), która weszła w życie z dniem 01.09.2009 roku. Ponadto Pani Dyrektor śledzi systematycznie rozporządzenia wydawane przez Ministra Edukacji Narodowej i przekazuje niezbędne informacje nauczycielom.

Placówka korzysta z programu wychowawczego „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Pani Iwony Brody, który działa w oparciu o podstawę programową. Program stawia sobie za główne i niezbędne do realizacji niżej wymienione cele:

• wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

• budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

• troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

• wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

b) przepisy wewnętrzne

Aktem wewnętrznego prawa Gminnego Przedszkola w Tymienicach jest Statut, który reguluje organizację przedszkola i fundamentalne zasady jego działania, zgodny z Ramowym Statutem Przedszkola.

W statucie Przedszkola zawarte są: informacja o przedszkolu, cele i zadania przedszkola, sposób wykonywania zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, sposób sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu, organy przedszkola i ich kompetencje, organizacja przedszkola, zadania nauczycieli i pracowników, prawa i obowiązki wychowanków przedszkola, rodziców i prawnych opiekunów, odpłatność za świadczenia przedszkola oraz dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola. W statucie Przedszkola są również określone zasady rekrutacji dzieci do przedszkola, dzienny czas pracy przedszkola, terminy przerw w pracy przedszkola, zasady odpłatności za świadczenia realizowane ponad podstawę programową, zasady odpłatności za wyżywienie.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa Arkusz Organizacji Przedszkola. Jest to dokument w którym, zawarte są informacje na temat liczby oddziałów w przedszkolu, liczby dzieci, podziału dzieci na poszczególne grupy, czasu pracy tych oddziałów, korzystania dzieci z posiłków, liczby pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z podziałem na stanowiska służbowe z podaniem liczby godzin w pracy. Arkusz Organizacji Przedszkola opracowuje dyrektor do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest on zatwierdzany przez wójta do dnia 15 maja danego roku.

W przedszkolu również funkcjonuje planowanie pracy według następujacych dokumentów:

• Roczny Plan Pracy opracowywany jest przez dyrektora w oparciu o wytyczne Rady Pedagogicznej. Zawarte w nim cele, którym odpowiadają poszczególne zadania przedszkole realizuje przez cały rok, korelują się z działaniami podejmowanymi w planowaniu miesięcznym nauczycieli. Dokonując podsumowania pracy wychowawczo- dydaktycznej placówki Rada pedagogiczna analizuje stopień wykonania zadań i wyciąga wnioski do pracy w nowym roku szkolnym;

• Plan Nadzoru Pedagogicznego, w którym znajdujemy zadania wynikające z ewaluacji wewnętrznej, zadania wynikające z kontroli przestrzegania prawa oświatowego, zadania wynikające ze wspomagania nauczycieli. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana corocznie i ma za zadanie zbadać aktualny stan placówki w oparciu o opracowane narzędzia badawcze. Badanie to jest przeprowadzane w wybranym obszarze pracy przedszkola i ma stanowić jego czynnik rozwoju;

• Plan Współpracy z Rodzicami, którego celem jest wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem oraz umożliwienie im tworzenia warunków do rozwoju dzieci;

• Plan Pracy Rady Rodziców określający szczegółowo działania Rady Rodziców na rzecz przedszkola.

W przedszkolu funkcjonują następujące regulaminy: Regulamin Przedszkola (zasady funkcjonowania przedszkola), Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Organizacji Wycieczek.

Nauczyciele w Gminnym Przedszkolu w Tymienicach opracowują miesięczne plany pracy z wychowankami na podstawie których pracują z dziećmi w grupach.

Ponadto nauczyciele realizują z dziećmi szereg programów autorskich realizowanych na warsztatach zainteresowań jak: „DO-RE-MI-FA MUZYKA, TEATR I JA” warsztat muzyczno - teatralny dla dzieci 5-6 letnich, „MALI ATRYŚCI” warsztat plastyczny dla dzieci 5-6 letnich oraz warsztat muzyczno - ruchowy dla dzieci 3-4 letnich.

Każdy program autorski zawiera sposoby realizacji założonych celów, aby odpowiadały one rozwojowi dziecka w poszczególnych grupach. Program dostosowany jest do możliwości jakie prezentują wychowankowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 roku nauczyciele dokumentują swoją pracę z dziećmi za pośrednictwem:

- dziennika zajęć,

- planów pracy dydaktyczno – wychowawczej na określony miesiąc,

- diagnozy rozwoju dziecka,

- scenariuszy zajęć itd.

Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (lub prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć.

Dzieci w Gminnym Przedszkolu w Tymienicach obowiązuje pnastępujacy rozkład dnia:

6:30 – 8:45 Schodzenie się dzieci, zabawy rozwijające mowę, myślenie, aktywność i ekspresję słowno – ruchową. Zabawy ćwiczące integrację.

8:45 – 9:15 Śniadanie, mycie zębów.

9:15 – 11:30 Zajęcia zespołowe. Sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz przez dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań, terenu i sprzętu w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

11:30 – 12:30 Czynności higieniczno – porządkowe, słuchanie bajek i baśni. Obiad.

12:30 – 14:00 Odpoczynek dzieci. Działalność wspierająca rozwój dzieci.

14:00 – 14:20 Czynności higieniczno porządkowe. Podwieczorek.

14:20 – 16:00 zabawy ruchowe ze śpiewem inspirowane przez nauczyciela i dzieci. Zabawy relaksacyjne. Praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym. Rozchodzenia się dzieci do domów.

Nauczyciele w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i prawidłowy przebieg wychowania i kształcenia w przedszkolu dzielą tygodniowy czas pobytu dziecka w przedszkolu stosując następujące proporcje zalecane przez MEN:

Co najmniej jedna piątą czasu przeznaczają na swobodną zabawę, nie ingerując w nią zbytnio, co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku maluchów jedna czwartą czasu na spędzanie czasu w ogrodzie przedszkolnym, na boisku itd.), najwyżej jedna piątą czasu na zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego, pozostały czas tzn. dwie piąte zagospodarowują na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

Nauczyciele przeprowadzają również zgodnie z zaleceniami MEN diagnozę rozwojową wychowanków we wszystkich grupach wiekowych, diagnoza wstepna odbywa się w październiku diagnoza końcowa w maju. Jej celem jest stwierdzenie poziomu wiedzy , sprawności i umiejętności na początku roku, wyciągnięcie wniosków do pracy z dziećmi wymagającymi pomocy, stwierdzenie poziomu rozwoju dziecka na końcu roku szkolnego.

3. Wnioski

Budynek Gminnego Przedszkola w Tymienicach ma odpowiedni stan techniczny, estetyczną elewację oraz zadbany, bezpieczny i dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci 3–4 letnich oraz 5-6 letnich. Ponadto jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia funkcji wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczych. Dzieci w przedszkolu edukowane są w taki sposób aby były przygotowane do następnego etapu edukacyjnego w szkole podstawowej. Mają wystarczającą ilość pomocy dydaktycznych, wiele kącików zainteresowań przy których rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. W związku z lokalizacją placówki w sąsiedztwie terenów zielonych mają również możliwość do aktywności sportowo rekreacyjnej na świeżym powietrzu organizowanej przez nauczycieli.

W przedszkolu panuje miła, przyjazna i domowa atmosfera, w której dzieci czują się bezpiecznie niemal jak we własnym domu. Pracownicy szanują każde dziecko, troszcząc się przy tym o jego bezpieczeństwo, potrzeby i oczekiwania. Przyjmują rolę przewodnika stawiając na rozwój zainteresowań dzieci i samodzielne dochodzenie przez nie do wiedzy o świecie. Wspierają kreatywność poprzez stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących, problemowych i twórczych metod pracy. Tworzą warunki do rozwoju talentów dziecka oraz umiejętności artystycznych (plastycznych, muzycznych i tanecznych), które prezentują w konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym zajmując przy tym czołowe miejsca.

Rodzice dzieci są partnerami przedszkola, współdecydują w ważnych sprawach związanych z nauczaniem, wychowaniem i opieką. Mają także wpływ na realizowane w przedszkolu działania edukacyjne i na decyzje dotyczące organizacji pracy placówki.

W dniach od 9-tego do 20-tego maja 2011 roku przedszkole gościło zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Łodzi i Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu, który przeprowadził ewaluację całościową przedszkola, badając przy tym rzeczywisty stan placówki we wszystkich obszarach jej działania. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji przedszkole zaprezentowało najwyższy poziom (A) spełnienia wymagań, stawianych przez Ministra Edukacji Narodowej.