Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2017/2018

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2017/2018 będzie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. poz 59)

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola, w pierwszej kolejności bedą przyjmowane dzieci będące mieszkańcami Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu delkaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do tej placówki . Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie od 20 lutego do 28 lutego 2017 r.

W pierwszej kolejności , zgodnie z ustawą Prawo oświatowe , będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcie państwa, zgodnie z kryteriami naboru określonymi w art. 131 ww. ustawy, tj. niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z  rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria, tj:

1) rodzice dziecka (prawnego opiekuna) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do pracującego/ uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko- 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek- 16 punktów

3) dziecko  mieszka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Izabelowie- 8 punktów

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata- 4 punkty

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadmi rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

Terminy naboru

- 20 luty 2017 r.- 28 luty 2017r. - złozenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowe,j

- od 1 marca 2017 r. -wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

- od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.- przyjmowanie przez przedszkola, szkoły, wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

- od 3 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.- ocena formalna i merytoryczna wniosków

- w dniu 10 kwietnia 2017 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i nazakwalifikowanych ( na poziomie oceny formalnej i merytorycznej),

-od 11 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.- potwiertdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,            

-19 kwietnia 2017 r. do godź. 12.00- podanie do publicznej wiadomosci list dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- od 15 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.- termin postępowanie rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkle podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola na rok szkolny 2017/2018 zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola.                                                                                                                                                                                          

Procedura odwoławcza

            W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o uzasadnienie. Powinno ono zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

            W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły/przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

            Dyrektor szkoły lub przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

            Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


Załączniki do pobrania:

1. Oświadczenie o obwodzie szkolnym
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
3. Oświadczenie o wielodzietności
4. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów
5. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
6. Uchwała Rady Gminy
7. Załącznik do Uchwały Rady Gminy

8. Zarządzenie przedszkola