Nabór do  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2019/2020

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2019/2020 będzie przeprowadzony z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w terminie od 18 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.


            W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 131, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców,
z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone
w uchwale nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:

1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka  obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek  – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

Terminy naboru

·         18 lutego 2019 r. – 28 lutego 2019 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,

·         od 1 marca 2019 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,  oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

·         od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

·         od 11 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,

·         w dniu 10 kwietnia 2018 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej
i merytorycznej),

·         od 11 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

·         19 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

·         od 6 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola, na rok szkolny 2019/2020, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie Wójta Gminy Zduńska Wola.

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 53/2019
2. Uchwała Nr XXXII/234/2017
3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola

4. Oświadczenie o obwodzie

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6. Oświadczenie o wielodzietności

7. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

8. Załącznik do wniosku