Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

                                                                                                                 Załącznik nr 1 do Uchwały

                                                                                                               Rady Pedagogicznej nr 6/2022/2023

 

Zmiana nr 1  do Statutu Gminnego Przedszkola w Tymienicach

1.Do treści Statutu Gminnego Przedszkola w Tymienicach dodaje się rozdział 7- Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć w przedszkolu.

Rozdział 7

  Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
o których mowa w art. 125a ust. 2 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., 
Prawo Oświatowe.
Zawieszenie zajęć w przedszkolu, o którym mowa w art.125 aust.1 i 2

 

 • 23. Postanowienia ogólne.

                                                                                   

 1. Placówka zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z wychowankami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.
 2. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.
 3. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe Wychowanków i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 

 • 24. Bezpieczeństwo i etykieta.

 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.
 2. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania.
 3. Na komputerze powinna być włączona aktywna zapora antywirusowa, a zalecany system operacyjny to Windows 8 i wyższy, należy również dokonywać bieżących aktualizacji oprogramowania, systemu oraz przeglądarki.
 4. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:

  1)wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,

  2)udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,

  3)przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych i         niezgodnych z prawem.

4)Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.

 1. Nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych Wychowanków lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do materiałów powinny być publikowane na stronie lub fanpagach.
 • 25. Organizacja nauczania na odległość.

 

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy w ramach godzin pracy placówki.
 2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem placówki:

1)kontakt za pomocą maila  przedszkole.tymienice@ugzw.pl

2)kontakt telefoniczny 43 823 58 21

 1. Głównym narzędziem do organizacji kształcenia na odległość jest materiał zamieszczany na oficjalnej stronie internetowej placówki.
 2. Zdalne nauczanie ma charakter asynchroniczny - nauczyciel udostępnia materiały, a Wychowankowie wykonują zadania w domach i przesyłają wykonane prace.
 3. Nauczyciele każdego dnia wysyłają za pośrednictwem poczty mailowej przedszkola zadania oraz materiały edukacyjne (np. audiowizualne, karty pracy, linki do platform edukacyjnych itp.) o zróżnicowanym stopniu trudności do wykonania przez dzieci w domu. 
 4. Materiały będą zawierały treści wynikające z podstawy programowej. Będą one dostosowane do możliwości Wychowanków z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności.

 

 • 26. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się za pomocą adresów e-mail.
 3. Placówka organizuje dla rodziców konsultacje z nauczycielami, które mogą odbywać się w czasie rzeczywistym, według ustalonego harmonogramu dostępnego na stronie placówki.

 

 

 

 • 27. Obowiązki wychowawców.

 

Wychowawca ma obowiązek:

 1. ustalenia, czy każdy z jego Wychowanków posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 2. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki w celu ustalenia sposobu wsparcia np. poprzez wypożyczenie laptopów lub ustalenie alternatywnych form kształcenia,
 3. Wskazania sposobu kontaktu (np. e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,
 4. Reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego Wychowankowie lub rodzice.

 

 • 28. Obowiązki logopedy

Logopeda w związku z prowadzeniem zajęć zdalnych powinien:

 1. Udostępniać przygotowane dla uczniów materiały i przekazywać je za pomocą adresów e-mail rodziców.
 2. Materiały w miarę możliwości powinny być dostosowane do potrzeb rozwojowych konkretnych wychowanków.
 3. Materiały przydatne w rozwoju mowy dla wszystkich wychowanków mogą być publikowane na stronie placówki lub na funpage. Tak publikowane materiały nie mogą posiadać żadnych informacji o charakterze danych osobowych wychowanków.

 

 

 • 29. Modyfikacja dokumentacji

 

 1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu nauczania, tak aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość, przy czym obowiązkiem każdego nauczyciela jest pełna realizacja podstawy programowej.
 2. W razie konieczności dopuszcza się modyfikację realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Z prowadzonych obserwacji przygotowania do spełniania obowiązku szkolnego nauczyciel tworzy dokumentację i notatki.

 

 • 30. Zawieszenie zajęć w przedszkolu, o którym mowa w art.125 aust.1 i 2
 1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się na czas oznaczony w razie wystąpienia na danym terenie:

1).zagrożenia bezpieczeństwa wychowanków w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2).temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z wychowankami, zagrażającej zdrowiu wychowanków

3).zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną

4).nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu wychowanków innego niż określone w pkt. 1-3,

w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 1. W przypadku zawieszenia zajęć na czas powyżej 2 dni dyrektor przedszkola organizuje dla wychowanków zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te organizowane są nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

 

 1. W rozdziale 7 – Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola , w § 22 dodaje się pkt 4- Organizacja godzin dostępności nauczycieli

 

3.Organizacja godzin dostępności nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela.

1) W ramach czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola nauczyciel jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo,   a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której odpowiednio do potrzeb prowadzi konsultacje dla wychowanków lub ich rodziców.

 

 1. W rozdziale 6- Organizacja pracy przedszkola dodaje się § 22- Zatrudnianie nauczycieli specjalistów w przedszkolu.
 • 22- Zatrudnianie nauczycieli specjalistów w przedszkolu, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b
 1. W przedszkolu zatrudnia się specjalistów:

1) logopedę

2) terapeutę pedagogicznego,

3) pedagoga ,

zgodnie z  przepisami prawa oświatowego i potrzebami wychowanków, jeśli liczba dzieci nie przekracza 50.

 

Data dodania: 2022-09-19 12:17:59
Data edycji: 2022-09-20 12:58:28
Ilość wyświetleń: 546
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej