Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Gminne Przedszkole w Tymienicach reprezentowane przez dyrektor Agnieszkę Glińską.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres  e-mail: iod.anna.becalik@gmail.com
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa tj.:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz. U. 2018 poz. 996 i 1000 ze zm.;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g oraz j RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane:
 • dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania,
 • dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej;
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
 2. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 3. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 4. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie danych osobowych opisanych w pkt. 6 jest wymogiem ustawowym.
Data dodania: 2017-01-12 21:25:32
Data edycji: 2021-01-22 21:52:18
Ilość wyświetleń: 1209
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej