Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

 

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2023/2024

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym     w terminie od 13 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r.


            W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 131, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone
w uchwale nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.              w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:

1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek  – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

 

 

Terminy naboru

 • 13 lutego 2023 r. – 24 lutego 2023 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
  o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2023 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 20 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 3 kwietnia 2023 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej
  i merytorycznej),
 • od 4 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 21 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 4 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2023/2024, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie nr 829/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

 

 

 

Link do uchwały nr XXXII/234/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmina Zduńska Wola.

 

 

 

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY RODZICÓW O KONTAKT MEILOWY PLETYMIENICE@WP.PL

 

Tymienice, dnia 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
w zakresie oceny formalnej i merytorycznej 

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1

Abramczyk Wojciech

2

Bubiak Oliwier

3

Chudowski Eryk

4

Drzazga Milena

5

Gajzler Liliana

6

Kołtuniak Antonina

7

Kubiak Krystian

8

Lis Zofia

9

Maciaszczyk Aleksander

10

Malinowska Maria

11

Mataśka Stanisław

12

Mrzygłód Filip

13

Siekierska Lilia

14

Smażek Piotr

15

Ściegiński Filip

16

Szczepaniak Maja

17

Turski Oliwier

18

Wilgocki Ignacy

19

Wojciechowska Liliana

20

Wrońska Katarzyna

21

Wójcik Karolina

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

Uwaga, nie jest to lista dzieci przyjętych do przedszkola, a jedynie tych, których rodzice wypełnili poprawnie wnioski.

W dniach od 04.04.2023     do 14.04.2023 rodzice obowiązani są do złożenia oświadczenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola. Można to zrobić , korzystając z wzoru zamieszczonego poniżej.

 

 

Tymienice, dnia .........04.2023 r.

 

 

Oświadczenie o potwierdzeniu woli

zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Tymienicach

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka…………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka / dzieci)

Pesel*………………………………………..……..do Gminnego Przedszkola w Tymienicach, które zostało zakwalifikowane do przyjęcia w roku szkolnym 20….../20…….

 

 

……………............................................... ……………………………………

(czytelny podpis ojca/opiekuna) (czytelny podpis matki/opiekunki)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tymienice, dnia 21.04.2023

 

Lista dzieci przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Abramczyk Wojciech

2

Chudowski Eryk

3

Drzazga Milena

4

Gajzler Liliana

5

Kołtuniak Antonina

6

Kubiak Krystian

7

Lis Zofia

8

Maciaszczyk Aleksander

9

Malinowska Maria

10

Smażek Piotr

11

Ściegiński Filip

12

Szczepaniak Maja

13.

Turski Oliwier

14.

Wojciechowska Liliana

15.

Wójcik Karolina

16.

 

17.

 

 

Tymienice, dnia 21.04.2023 r.

 

Lista dzieci nie przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2023/2024

 

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Mataśka Stanisław

2

Mrzygłód Filip

3

Siekierska Lilia

4

Wrońska Katarzyna

5

Wilgocki Ignacy

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

Tymienice, dnia. 21.04.2023 r.

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia - 40

 

Data podania listy do publicznej wiadomości: 21 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00

 

 

 

Data dodania: 2021-01-22 09:19:38
Data edycji: 2023-04-21 09:31:42
Ilość wyświetleń: 2973
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook