Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2021/2022

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym     w terminie od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.


            W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – art. 131, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone
w uchwale nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.              w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:

1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek  – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

 

 

Terminy naboru

 • 15 lutego 2021 r. – 26 lutego 2021 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
  o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2021 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 15 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 1 kwietnia 2021 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej
  i merytorycznej),
 • od 2 kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 4 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2021/2022, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie nr 443/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

Link do zarządzenia Wójta Gminy Zduńska Wola nr 443/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

 

Link do uchwały nr XXXII/234/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmina Zduńska Wola.

 

 

 

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY RODZICÓW O KONTAKT MEILOWY PLETYMIENICE@WP.PL

 

Tymienice, dnia 01.04.2021r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
w zakresie oceny formalnej i merytorycznej 

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1

Augustyniak Artur

2

Badziak Lena

3

Barton Milena

4

Bednarski Jan

5

Dąbrowska Iliana

6

Fogiel Filip

7

Fogiel Jan

8

Fraszczyńska Aleksandra

9

Gajdka Franciszek

10

Grabiasz Marcel

11

Grabiasz Marcelina

12

Grabiasz Patryk

13

Grabiasz Tymoteusz

14

Kołodziejczyk Bianka

15

Ludwisiak Kacper

16

Mikulska Maja

17

Pilarski Jan

18

Sobieraj Jakub

19

Szczęsna Lena

20

Szewczyk Gabriela

21

Szewczyk Julian

22

Szewczyk Martyna

23

Szymczak Michał

24

Todorowska Weronika

25

Urban Marcjanna

26

Witkowska Kornelia

27

Wójcik Jan

Uwaga, nie jest to lista dzieci przyjętych do przedszkola, a jedynie tych, których rodzice wypełnili poprawnie wnioski.

W dniach od 2.04 do 9.04.2021 rodzice obowiązani są do złożenia oświadczenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola. Można to zrobić w formie elektronicznej, korzystając z wzoru zamieszczonego poniżej, mogą to być skany lub zdjęcia z telefonu

 

 

Tymienice, dnia ……………………….

 

 

Oświadczenie o potwierdzeniu woli

zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Tymienicach

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka…………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka / dzieci)

Pesel*………………………………………..……..do Gminnego Przedszkola w Tymienicach, które zostało zakwalifikowane do przyjęcia w roku szkolnym 20….../20…….

 

 

……………............................................... ……………………………………

(czytelny podpis ojca/opiekuna) (czytelny podpis matki/opiekunki)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tymienice, dnia 16.04.2021r.

 

Lista dzieci przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Barton Milena

2

Fraszczyńska Aleksandra

3

Gajdka Franciszek

4

Grabiasz Marcel

5

Grabiasz Marcelina

6

Grabiasz Patryk

7

Grabiasz Tymoteusz

8

Szczęsna Lena

9

Szewczyk Gabriela

10

Szewczyk Julian

11

Urban Marcjanna

 

Tymienice, dnia 16.04.2021r.

 

Lista dzieci nie przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2021/2022

 

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Augustyniak Artur

2

Badziak Lena

3

Bednarski Jan

4

Dąbrowska Iliana

5

Fogiel Filip

6

Fogiel Jan

7

Kołodziejczyk Bianka

8

Ludwisiak Kacper

9

Mikulska Maja

10

Pilarski Jan

11

Sobieraj Jakub

12

Szewczyk Martyna

13

Szymczak Michał

14

Todorowska Weronika

15

Witkowska Kornelia

 

 

Dzieci urodzone w 2019 roku

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Wójcik Jan

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia - 40

 

Data podania listy do publicznej wiadomości: 16 kwietnia 2021r. do godz. 12.00

 

 

 

Data dodania: 2021-01-22 09:19:38
Data edycji: 2021-04-16 09:36:47
Ilość wyświetleń: 1016
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook