Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

 

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2023/2024

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym     w terminie od 13 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r.


            W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 131, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone
w uchwale nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.              w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:

1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek  – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

 

 

Terminy naboru

 • 13 lutego 2023 r. – 24 lutego 2023 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
  o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2023 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 20 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 3 kwietnia 2023 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej
  i merytorycznej),
 • od 4 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 21 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 4 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2023/2024, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie nr 829/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

 

 

 

Link do uchwały nr XXXII/234/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmina Zduńska Wola.

 

 

 

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY RODZICÓW O KONTAKT MEILOWY PLETYMIENICE@WP.PL

 

Tymienice, dnia 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
w zakresie oceny formalnej i merytorycznej 

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

Uwaga, nie jest to lista dzieci przyjętych do przedszkola, a jedynie tych, których rodzice wypełnili poprawnie wnioski.

W dniach od 04.04.2023     do 14.04.2023 rodzice obowiązani są do złożenia oświadczenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola. Można to zrobić , korzystając z wzoru zamieszczonego poniżej.

 

 

Tymienice, dnia .........04.2023 r.

 

 

Oświadczenie o potwierdzeniu woli

zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Tymienicach

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka…………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka / dzieci)

Pesel*………………………………………..……..do Gminnego Przedszkola w Tymienicach, które zostało zakwalifikowane do przyjęcia w roku szkolnym 20….../20…….

 

 

……………............................................... ……………………………………

(czytelny podpis ojca/opiekuna) (czytelny podpis matki/opiekunki)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tymienice, dnia 

 

Lista dzieci przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

 

Tymienice, dnia 15.04.2022 r.

 

Lista dzieci nie przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2023/2024

 

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

Tymienice, dnia. 21.04.2023 r.

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia -

 

Data podania listy do publicznej wiadomości: 21 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00

 

 

 

Data dodania: 2021-01-22 09:19:38
Data edycji: 2023-02-03 11:17:50
Ilość wyświetleń: 2457
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook