Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2022/2023

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym     w terminie od 14 lutego 2021 r. do 25 lutego 2022 r.


            W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 131, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone
w uchwale nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.              w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:

1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek  – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

 

 

Terminy naboru

 • 14 lutego 2022 r. – 25 lutego 2022 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
  o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2022 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 1 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
 • od 21 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 1 kwietnia 2022 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej
  i merytorycznej),
 • od 4 kwietnia 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 15 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 4 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2022/2023, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie nr 605/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

Link do zarządzenia Wójta Gminy Zduńska Wola nr 602/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

 

Link do uchwały nr XXXII/234/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmina Zduńska Wola.

 

 

 

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY RODZICÓW O KONTAKT MEILOWY PLETYMIENICE@WP.PL

 

Tymienice, dnia 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
w zakresie oceny formalnej i merytorycznej 

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1

Augustyniak Artur

2

Bomba Lena

3

Ciepłuch Lena

4

Chartliński Wojciech

5

Chojecka Iga

6

Filipiak Antoni

7

Gołdyn Hanna

8

Heblewska Marcelina

9

Jaworski Szymon

10

Klimczak Jakub

11

Kubiak Anna

12

Lis Anna

13

Łuczak Julia

14

Musiałowski Franciszek

15

Pol Tymon

16

Rzeźnik Teodor

17

Skąpska Blanka

18

Smażek Hanna

19

Szymczak Jakub

20

Szymczak Michał

21

Wojtysiak Zuzanna

22

Wójcik Karolina

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

Uwaga, nie jest to lista dzieci przyjętych do przedszkola, a jedynie tych, których rodzice wypełnili poprawnie wnioski.

W dniach od 0 4.04 do 08.04.2022 rodzice obowiązani są do złożenia oświadczenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola. Można to zrobić , korzystając z wzoru zamieszczonego poniżej.

 

 

Tymienice, dnia  08.04.2022 r.

 

 

Oświadczenie o potwierdzeniu woli

zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Tymienicach

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka…………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka / dzieci)

Pesel*………………………………………..……..do Gminnego Przedszkola w Tymienicach, które zostało zakwalifikowane do przyjęcia w roku szkolnym 20….../20…….

 

 

……………............................................... ……………………………………

(czytelny podpis ojca/opiekuna) (czytelny podpis matki/opiekunki)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tymienice, dnia 

 

Lista dzieci przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Augustyniak Artur

2

Bomba Lena

3

Ciepłuch Lena

4

Chartliński Wojciech

5

Chojecka Iga

6

Filipiak Antoni

7

Gołdyn Hanna

8

Jaworski Szymon

9

Klimczak Jakub

10

Kubiak Anna

11

Lis Anna

12

Łuczak Julia

13.

Musiałowski Franciszek

14.

Pol Tymon

15.

Smażek Hanna

16.

Szymczak Jakub

17.

Wojtysiak Zuzanna

 

Tymienice, dnia 15.04.2022 r.

 

Lista dzieci nie przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2022/2023

 

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Rzeźnik Teodor

2

Skąpska Blanka

3

Szymczak Michał

4

Wójcik Karolina

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

Tymienice, dnia. 15.04.2022 r.

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia - 40

 

Data podania listy do publicznej wiadomości: 15 kwietnia 2022r. do godz. 12.00

 

 

 

Data dodania: 2021-01-22 09:19:38
Data edycji: 2022-04-15 08:41:02
Ilość wyświetleń: 2182
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook