Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na terenie Gminy Zduńska Wola na rok szkolny 2024/2025

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Kryteria naboru

Do placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Zduńska Wola.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Dostępne miejsca to takie, które pozostaną po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dzieci, które w poprzednim roku w danej placówce były zapisane. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym     w terminie od 17 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r.


            W pierwszej kolejności, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) – art. 131, będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane dodatkowe kryteria określone
w uchwale nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola:

1) rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty,

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 16 punktów,

3) dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek  – 8 punktów,

4) dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 4 punkty.

Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

 

 

Terminy naboru

  • 17 stycznia 2024 r. – 31 stycznia 2024 r. – złożenie przez rodziców deklaracji
    o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
  • od 1 lutego 2024 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
  • od 1 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. – przyjmowanie przez przedszkola, szkoły wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
  • od 19 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
  • w dniu 4 marca 2024 r. opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej),
  • od 5 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • 22 marca 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  • od 2 kwietnia 2024 r. do 13 maja 2024 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2024/2025, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie nr 1028/2024z dnia 15 stycznia 2024 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do uchwały nr XXXII/234/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmina Zduńska Wola.

 

 

 

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY RODZICÓW O KONTAKT MEILOWY PLETYMIENICE@WP.PL

 

Tymienice, dnia 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych
w zakresie oceny formalnej i merytorycznej 

 

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

1

Cieśla Hanna

2

Fraszczyńska Alicja

3

Furmańczyk Antonina

4

Grzanka - Makówka Maja

5

Heblewska Antonina

6

Klucha Cezary Dawid

7

Kłosińska Julia

8

Madalińska Maja

9

Marciniak Aleksandra

10

Michalski Maksymilian

11

Owczarek Oliwia

12

Pawlak Szymon

13

Szewczyk Mateusz Marian

14

Szewczyk Wiktoria Barbara

15

Wilgocki Ignacy

16

Wilgocki Franciszek

17

Wojtysiak Szymon Mariusz

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

Uwaga, nie jest to lista dzieci przyjętych do przedszkola, a jedynie tych, których rodzice wypełnili poprawnie wnioski.

W dniach od 05.03.2024 do 15.03.2024 rodzice obowiązani są do złożenia oświadczenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola. Można to zrobić , korzystając z wzoru zamieszczonego poniżej.

 

 

Tymienice, dnia .........03.2024 r.

 

 

Oświadczenie o potwierdzeniu woli

zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Tymienicach

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka…………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka / dzieci)

Pesel*………………………………………..……..do Gminnego Przedszkola w Tymienicach, które zostało zakwalifikowane do przyjęcia w roku szkolnym 20….../20…….

 

 

……………............................................... ……………………………………

(czytelny podpis ojca/opiekuna) (czytelny podpis matki/opiekunki)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tymienice, dnia 21.04.2023

 

Lista dzieci przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Fraszczyńska Alicja

2

Grzanka - Makówka Maja

3

Madalińska Maja

4

Marciniak Aleksandra

5

Michalski Maksymilian

6

Szewczyk Mateusz

7

Szewczyk Wiktoria Barbara

8

Wilgocki Ignacy

9

Wojtysiak Szymon Mariusz

10

 

11

 

12

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

 

Tymienice, dnia 21.04.2023 r.

 

Lista dzieci nie przyjętych do Gminnego Przedszkola
w Tymienicach na rok szkolny 2024/2025

 

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1

Cieśla Hanna

2

Furmańczyk Antonina

3

Heblewska Antonina

4

Klucha Cezary

5

Kłosińska Julia

6

Owczarek Oliwia Maria

7

Pawlak Szymon

8

Wilgocki Franciszek

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

Tymienice, dnia. 22.03.2024 r.

 

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia - 40

 

Data podania listy do publicznej wiadomości: 22 marca 2024 r. do godz. 12.00

 

 

 

Data dodania: 2021-01-22 09:19:38
Data edycji: 2024-03-22 08:37:36
Ilość wyświetleń: 3888
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej