Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dyżur wakacyjny

 

                                               Wakacyjny dyżur przedszkoli

                                                         SZANOWNI RODZICE

       Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice/ prawni opiekunowie/  lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

 

 • Gminne Przedszkole w Ochraniewie pełni dyżur od 1 lipca 2023r. - do 31 lipca 2023r.
 • Gminne Przedszkole w Tymienicach pełni dyżur od 1 sierpnia 2023r.- do 31 sierpnia 2023r.

Uwaga! Podczas dyżuru wakacyjnego w Gminnym Przedszkolu w Tymienicach z dziećmi będą pracować  kolejno nauczyciele z oddziałów przedszkolnych w Krobanowie, Wojsławicach, Janiszewicach, Tymienicach.

    

 1. Zapisu dzieci na sierpniowy wakacyjny dyżur przedszkoli dokonujemy w Gminnym Przedszkolu w Tymienicach od 116 czerwca 2023 r. w godzinach 6:30- 15:30- u dyrektora Gminnego Przedszkola w Tymienicach. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie przez rodziców / prawnych opiekunów/ wniosku o przyjęcie dziecka w terminie od 1 do 16 czerwca 2023 r.

 Na lipcowy dyżur wakacyjny zapisu dokonuje się w Gminnym Przedszkolu w Ochraniewie w terminie od 1 do 16 czerwca 2023 r u dyrektora Gminnego Przedszkola w Ochraniewie.

 1. Rodzic deklaruje z ilu dni w ciągu miesiąca i godzin dziennie ponad czas podstawy programowej będzie korzystało dziecko, tak by można naliczyć kwotę czesnego do zapłaty.
 2. Opłatę za dyżur sierpniowy rodzic wnosi od 19- do 30 czerwca na konto Gminnego Przedszkola w Tymienicach

              nr 35 1240 3305 1111 0010 2911 6446 z dopiskiem „ imię i nazwisko dziecka, dyżur sierpniowy”

            Obowiązuje kwota za żywienie 3 posiłki 22 dni x 8 zł=176 zł

                                                                 2 posiłki 22 dni x 6 zł= 132 zł

            Przy deklarowanej mniejszej ilości dni kwota za żywienie zostanie naliczona indywidualnie.

               Opłatę za dyżur lipcowy rodzic wnosi od 19 do 30 czerwca na konto bankowe Gminnego Przedszkola w Ochraniewie   nr 63 1240 3305 1111 0010 2911 5087

              z   dopiskiem „ imię i nazwisko dziecka, dyżur lipcowy''.

 1.   Rodzice podczas zapisu dzieci proszeni są o dostarczenie danych takich jak:
 • Imię i nazwisko dziecka.
 • Data i miejsce urodzenia.
 • Pesel
 • Miejsce zamieszkania.
 • Imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów).
 • Telefony kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów).
 • Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.
 • Dzienny czas pobytu dziecka od godz. do godz.
 • Miesięczny czas pobytu dziecka od dnia ……do dnia…….

 

 1. Do przedszkola na czas dyżuru wakacyjnego dziecko przynosi ze sobą:
 • Obuwie i ubranie na zmianę.
 • Blok, malowankę, kredki, plastelinę, chusteczki higieniczne.

7. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

 

Zarządzenie Nr 881/2023

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.)  oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dyżur wakacyjny przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Zduńska Wola jest organem prowadzącym, w roku szkolnym 2022/2023 w terminach określonych jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola”, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola.

 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zduńska Wola.                                                                             § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Zduńska Wola

                                                                                                       /-/ Henryk Staniucha

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 881/2023
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 11 maja 2023 r.

 

 

Harmonogram dyżurów

LP.

NAZWA PRZEDSZKOLA

ADRES

TERMIN DYŻURU

1.

Gminne Przedszkole Publiczne
w Ochraniewie

Ochraniew 63

Gmina Zduńska Wola

1-31 lipca 2023 r.

2.

Gminne Przedszkole w Tymienicach

Tymienice 88 A

Gmina Zduńska Wola

1-31 sierpnia 2023 r.

3.

Oddział przedszkolny w Szkole

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Janiszewicach

Janiszewice 17

Gmina Zduńska Wola

1 - 31 lipca 2023 r.

(dyżur w oddziale zostanie uruchomiony
w zależności od zapotrzebowania)

4.

Oddział przedszkolny w Szkole

Podstawowej im. Juliana Tuwima
w Izabelowie

Izabelów 50

1-31 sierpnia 2023 r.

(dyżur w oddziale zostanie uruchomiony
w zależności od zapotrzebowania)

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 881/2023
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 11 maja 2023 r.

 

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola

 • 1. 1. Przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Zduńska Wola funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.
 1. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący na podstawie uzgodnień z dyrektorami gminnych placówek oświatowych.
 • 2. Informacje dotyczące wykazu dyżurów wakacyjnych oraz zasady ich funkcjonowania, będą umieszczone na stronie internetowej www.gminazdunskawola.pl, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz na stronach internetowych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola.
 • 3. 1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
  w bieżącym roku szkolnym.
 1. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
  3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje  i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.
        4. Liczebność grupy  przedszkolnej będzie zgodna z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi, jednak nie może być to więcej niż 25 dzieci.  Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę - w szkole podstawowej.
        5. W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia swoim dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
 • 4. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej jest złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów/ wniosku o przyjęcie dziecka, w terminie od 1 do 16 czerwca 2023 roku.
  2.  Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w Gminnym Przedszkolu w Ochraniewie oraz
  w Gminnym Przedszkolu w Tymienicach.
        3. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje: 
  - imię i nazwisko dziecka oraz pesel,
  - imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/ opiekunów prawnych/,
  - numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami,
  - deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz okres w jakim dziecko będzie korzystało z opieki podczas dyżuru wakacyjnego,
  - informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć wpływ na zapewnienie prawidłowej opieki w przedszkolu   (wskazania lekarskie, przyjmowane leki, dieta itd.),
  - upoważnienie do odbierania dziecka przez osoby wyznaczone przez rodziców/opiekunów prawnych,
  - oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka dot. przetwarzania danych osobowych,
  - oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez obojga rodziców w okresie, kiedy dziecko  zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
       4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany w punkcie 1. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku rodziców/prawnych opiekunów niepracujących.
 • 5. W trakcie dyżuru wakacyjnego w przedszkolach dzieci korzystają z trzech posiłków w ciągu dnia - opłata wynosi 8 zł dziennie. W oddziałach przedszkolnych - z dwóch posiłków w ciągu dnia - opłata wynosi 6 zł.
 • 6. 1. Opłaty za dyżur lipcowy dokonuje się od 19 do 30 czerwca 2023 r. na konto bankowe Gminnego Przedszkola w Ochraniewie.
  2. Opłaty za dyżur sierpniowy dokonuje się od 19 do 30 czerwca 2023 r. na konto bankowe Gminnego Przedszkola w Tymienicach.
        3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 za dany miesiąc naliczane będą w wysokości wynikającej z liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym - na podstawie zadeklarowanej przez rodziców/ prawnych opiekunów liczby godzin pobytu dziecka oraz dziennej stawki żywieniowej.
 • 7. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci
  w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, udostępnia do wglądu rodzicom/prawnym opiekunom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.
        3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych
  z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
       4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.
Data dodania: 2021-01-31 14:27:54
Data edycji: 2023-05-29 13:18:06
Ilość wyświetleń: 1317
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej