Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Statut

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W TYMIENICACH

§ 1. Informacja o przedszkolu


1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Gminne Przedszkole w Tymienicach i jest ona używana w pełnym brzmieniu .
2. Organ prowadzący: Wójt Gminy Zduńska Wola.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty w Łodzi.

§ 2. Cele i zadania przedszkola.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty ze zmianami oraz w przepisach wydanych
na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania
przedszkolnego;
2. Udziela dzieciom, nauczycielom, rodzicom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych
potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych
możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
  1) ze szczególnych uzdolnień,
  2) z niepełnosprawności,
  3) z niedostosowania społecznego,
  4) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  5) z zaburzeń komunikacji językowej,
  6) z choroby przewlekłej
  7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  8) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
  9) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą  środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.
  1)Przedszkole może przyjąć dziecko niepełnosprawne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej o zdolności dziecka do przebywania w grupie rówieśniczej:
  2) Przedszkole w miarę swych możliwości socjalno- bytowych zapewnia dzieciom niepełnosprawnym następujące warunki :
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) odpowiednie warunki pobytu oraz niezbędne środki dydaktyczne,
c) realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego, programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka,
d) zajęcia rewalidacyjne lub psychoterapeutyczne stosownie do potrzeb,
e) integrację ze środowiskiem rówieśników na zasadzie zapewnienia dzieciom niepełnosprawnych równych szans rozwojowych. 
4. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  1) Przedszkole umożliwia dzieciom mniejszości narodowych i grup etnicznych podtrzymywanie ich tożsamości narodowej, etnicznej, językowej poprzez organizację nauki języka ojczystego mniejszości narodowych i etnicznych. zajęcia te organizuje dyrektor na wniosek zainteresowanych rodziców na zasadzie dobrowolności;
  2) Grupa , której odbywa się nauczanie w języku mniejszości narodowej czy
etnicznej może być zorganizowana gdy zgłoszonych zostanie do niej co najmniej 7 dzieci, gdy liczba dzieci jest mniejsza organizuje się grupę międzyoddziałową:
  3) Nadzór nad prawidłową realizacją praw dzieci mniejszości narodowych i grup etnicznych sprawuje Kurator Oświaty;
  4) W ramach zajęć przedszkolnych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) wyrażone w formie pisemnego oświadczenia;
5. Przedszkole ma obowiązek organizować lekcje nauki religii dla grupy nie mniejszej niż 7 dzieci w oddziale, w przypadku mniejszej liczby dzieci naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej;
  1) Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i związków wyznaniowych;
  2) Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

§ 3.  Sposób wykonywania zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
1. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy  
programowej wychowania przedszkolnego, dostosowuje treści, metody i
organizację procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego do możliwości
rozwojowych wychowanków;
2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, z zagrożeń tym niedostosowaniem, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. .Pomoc taką organizuje dyrektor przedszkola a korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  1) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele,  
specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresy pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.
  2) Pomoc taka jest organizowana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, innymi przedszkolami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na  rzecz rodziny i dzieci.
  3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców, nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem, dyrektora przedszkola, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, pracownika socjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, pomocy nauczyciela, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
  4) W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, oraz w  formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, rozwijających szczególne uzdolnienia dziecięce dla dzieci oraz porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
  5) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuję się maksymalnie dla 5 dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  6) Zajęcia logopedyczne organizuje się maksymalnie dla 4  dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz mogą wpłynąć w przyszłości na utrudnienie nauki szkolnej.
  7) Zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne organizuje się maksymalnie dla 10 dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
  8) Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia dziecięce organizuje się maksymalnie dla 8 dzieci szczególnie uzdolnionych, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
  9) Zajęcie rozwijające uzdolnienia trwa w przedszkolu 45 minut a zajęcia specjalistyczne trwają 60 minut w tygodniowym rozliczeniu.
  10) Udział dziecka w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  11) Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele będący wychowawcami grup oraz inni specjaliści.
  12) Nauczyciele przedszkola rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci , w tym szczególnie uzdolnionych oraz planują sposoby ich zaspokojenia poprzez prowadzenie w przedszkolu obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
  13) W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.
  14) Dyrektor informuje innych nauczycieli lub  specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem- jeśli stwierdzi taką potrzebę, a następnie planuje i koordynuje udzielanie dziecku tej pomocy, w  tym ustala jej formy, okres udzielania, oraz wymiar godzin, w których  poszczególne formy będą realizowane.
  15) Wychowawca lub dyrektor przedszkola, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej współpracuje  z jego rodzicami, oraz w zależności od potrzeb- z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem.
  16) W przypadku gdy dziecko było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w przedszkolu odpowiednio wychowawca lub dyrektor
przedszkola planując udzielanie temu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte w dotychczasowej dokumentacji dotyczącej tej pomocy.
  17) Pomocą psychologiczno- pedagogiczną obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, a przy planowaniu udzielania tej pomocy uwzględnia się  zalecenia zawarte w tych orzeczeniach lub opiniach.
  18) W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, jest zadaniem zespołu do spraw indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
  19) Podczas planowania i koordynowania udzielania pomocy dziecku posiadającemu wymienione wyżej orzeczenia lub opinię poradni uwzględnia się wymiar  godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-  pedagogicznej.
  20) Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
  21) Formy i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecku z orzeczeniem lub opinią poradni, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla dziecka.
  22) Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację udzielania tej pomocy.
  23) O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane , dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka objętego tą pomocą. 
    
3. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając mu pomocy w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
  1) Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, jeśli przedszkole ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania;
  2) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  jest powoływany przez dyrektora przedszkola;
  3) W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,  a w szczególności:
a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
b) psycholog,
c) logopeda,
d) inni specjaliści- w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny;
  4) Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie do jego potrzeb,
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
  5) Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola albo upoważniony przez niego nauczyciel;
  6) Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania;
  7) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem  i jego rodziną: w przypadku dzieci, które ukończyły trzeci rok życia mogą być prowadzone  w grupach liczących po 2 lub 3 dzieci z udziałem ich rodzin;
  8) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie  ukończyły trzeciego roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym;
  9) Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;
  10) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
§ 4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu
1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem.
  1) Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych w poszczególnych dniach tygodnia ustala się z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia oraz różnorodności zajęć  w każdym dniu.
  2) Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch nauczycieli zgodnie z zaplanowaną organizacją pracy w danym roku szkolnym  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej ci sami nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
  3) Podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz jego najbliższym otoczeniu (tj. w ogrodzie przedszkolnym) opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel, któremu zgodnie z organizacją powierzono daną grupę dzieci.
  4) Podczas spacerów i pieszych wycieczek poza teren przedszkola grupą dzieci opiekuje się nauczycielka oraz dodatkowo woźna oddziałowa wyznaczona przez dyrektora.
  5) Podczas wycieczek dalszych ( autokarowych) zwiększa się liczbę opiekunów, tak aby na jednego opiekuna przypadało nie więcej jak 10 dzieci.
2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
  1) Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6:30 do 9:00, w przypadku planowanego opóźnienia należy zgłosić je wcześniej nauczycielce.
  2) Przyprowadzający rodzic bądź opiekun ma obowiązek oddać dziecko pod opiekę nauczyciela, niedopuszczalne jest pozostawianie dziecka w szatni.
  3) Rodzice lub upoważnieni opiekunowie powinni odebrać dziecko z przedszkola w godzinach wskazanych przez siebie w umowie o korzystanie z usługi wychowania przedszkolnego  lub wcześniej na swoje wyraźne życzenie, jednak nie później niż do 16:00.
  4) Procedura postępowania w przypadku  gdy rodzic spóźnia się po odbiór dziecka jest następująca: nauczyciel telefonicznie wzywa rodziców, a w przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego, pisemnie upoważnionych opiekunów, do natychmiastowego odbioru dziecka i oczekuje z dzieckiem na ich przybycie.
  5) Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) , bądź upoważnioną przez nich osobę dorosłą na mocy pisemnego upoważnienia. Wzór niniejszego upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do statutu.
  6) Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, gdy taka sytuacja zaistnieje, nauczyciel ma obowiązek powiadomić rodzica bądź inną osobę dorosłą wyszczególnioną w upoważnieniu o konieczności odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki. Gdy nie ma takiej możliwości powiadamia dyrektora i policję.
  8) Upoważnienie na odbiór dziecka z przedszkola powinno zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, oraz ewentualny stopień pokrewieństwa z dzieckiem osoby upoważnionej,
b) zakres czasowy na jaki udzielono upoważnienia,
c) podpis rodzica ( prawnego opiekuna)
  9) Niniejsze upoważnienie rodzic składa na początku roku szkolnego u nauczyciela, który jest wychowawcą grupy, tak  aby nauczyciele mieli je stale do wglądu.
3. Organizacja zajęć realizowanych poza czasem przeznaczonym na realizację  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  1) W czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej przedszkole organizuje następujące zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne:
a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
b) zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,
c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i ciekawości,
d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
e) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
  2)  Oprócz wymienionych zajęć  w przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe,  na wniosek rodziców z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
  3) Zajęcia te prowadzą nauczyciele specjaliści legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami do ich prowadzenia współpracujący z przedszkolem.
  4) Głównym celem tych zajęć jest: rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań wychowanków, które wykraczają poza treści podstawy programowej.
  5) Praca wychowawczo- dydaktyczna w ramach tych zajęć powinna być dokumentowana przez prowadzących ją nauczycieli w dzienniku zajęć przedszkola lub w odrębnym dzienniku.
  6) Nauczyciel prowadzący te zajęcia ma obowiązek dokonywać okresowej ewaluacji osiągnięć wychowanków w formie przeglądów twórczości warsztatowej, prezentacji i innej.
4. Organizacja współdziałania przedszkola z poradnią psychologiczno- pedagogiczną z poradniami specjalistycznymi oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom.
  1) Przedszkole współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi a także organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom rodzinom i nauczycielom w zakresie spraw dotyczących pomocy dziecku i jego rodzinie poprzez :
a) konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców,
b) wymianę doświadczeń i informacji między nauczycielami, rodzicami, pracownikami poradni,
c) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.
d) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku,
e) wspólne podejmowanie działań ( w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny, środowiska lokalnego,
f) pomoc nauczycielom przedszkola w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci przedszkolnych
g) interwencje mediacyjne, psychoedukacyjne, działania informacyjne.
§ 5. Organy przedszkola i ich kompetencje.
1.  Organy przedszkola.
    1) Organami przedszkola są:
a) dyrektor przedszkola,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców;
  2) Organy przedszkola mają możliwość swobodnego działania, współdziałania między sobą w podejmowaniu decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie;
  3) Jeżeli wystąpi spór między organami przedszkola, gdy stroną nie jest dyrektor, to spór rozstrzyga dyrektor. Jeśli stroną jest dyrektor, to na pisemny wniosek jednego z organów będącego w sporze, problem bada i rozstrzyga organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
  1) Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest
           kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli, pracowników
           administracji i obsługi:
  2) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2  ustawy z dnia 7  września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi  zmianami;
  3) Dyrektor zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu w placówce i poza nią, poprzez prawidłową organizację pracy, zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zajęć dodatkowych oraz organizowanych przez przedszkole imprez i wycieczek;
  4) Dyrektor realizuje uchwały rady gminy, rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, wstrzymuje wykonanie ich uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
  5) Dyrektor dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego wybrane przez radę pedagogiczną
  6) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  7) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia     nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  8) Dyrektor przedszkola może skreślić wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym, w przypadku  gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie stosują się do postanowień statutu przedszkola, oraz przedszkolnych regulaminów;
  9) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych. Dyrektor przedszkola w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar nauczycielom i pozostałym pracownikom przedszkola,
c) występowania z wnioskami ,po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
  10) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,  radą rodziców, rodzicami;
  11) Podczas nieobecności dyrektora zastępuje go   nauczyciel wyznaczony przez organ  prowadzący, na wniosek dyrektora, jako osoba czasowo pełniąca jego obowiązki.
  12) Dyrektor przygotowuje arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny, przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu i nadzorującemu przedszkole.
  13) Prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności przedszkola oraz dokonuje innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów szczegółowych.
  14) Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może zezwolić na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, określając warunki jego spełniania i uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania tego obowiązku opinii poradni psychologicznej.
  15) Dyrektor planuje i organizuje przeprowadzanie wewnętrznej ewaluacji pracy placówki, ustala sposób dokumentowania badań i wykorzystania wyników. O uzyskanych wynikach informuje radę pedagogiczną i radę rodziców.
  16) Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.
  17) Dyrektor administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
  18) Informuje radę pedagogiczną i radę rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym o wynikach sprawowanego nadzoru pedagogicznego i efektach działalności placówki.
  19) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie   
          kształcenia specjalnego dziecka,
  20) Organizuje zajęcia dodatkowe.
  21) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3.  Kompetencje Rady pedagogicznej:
  1) Rada pedagogiczna zatwierdza plany pracy przedszkola;
  2) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
  3) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
  4) Podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy wychowanków przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym;
  5) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)  organizację pracy przedszkola,
b)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
d) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych ( zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została
ustalona podstawa programowa ale program nauczania został włączony do przedszkolnego zestawu programów nauczania).
  6) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola , podejmuje uchwałę w sprawie jego uchwalenia.
  7) Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego  dokonuje wyboru, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  zestawu programów   wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci.
  8) Rada pedagogiczna opracowuje koncepcję pracy przedszkola.
  9) Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy przedszkola.
4. Kompetencje Rady Rodziców:
  1) Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
  2)Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków uczęszczających do przedszkola. W jej skład wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków;
  3) Kadencja rady rodziców trwa 1 rok;
  4) Rada rodziców wybiera ze swego grona prezydium w składzie:
a) przewodniczący,
b) sekretarz,
c) skarbnik,
d) komisja rewizyjna złożona z dwóch osób;
  5) Rada rodziców opracowuje we współpracy z dyrektorem roczny plan swej pracy na rzecz placówki;
  6) W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć dyrektor przedszkola, członkowie rady pedagogicznej, z głosem doradczym;
  7) Rada rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  8) Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
§ 6. Organizacja przedszkola, zadania nauczycieli i pracowników.
1. Organizacja przedszkola :
  1) Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  2) Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.
  3) Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola.
  4) Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza w przedszkolu może być
prowadzona na podstawie programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola, zaopiniowanych pozytywnie przez innego nauczyciela co najmniej mianowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Program autorski dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
  5) Celem programów autorskich wprowadzanych do realizacji w przedszkolu jest wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom wychowanków, wykraczanie poza   kompendium wiedzy i umiejętności osiąganych przez nich w zakresie podstawy  programowej.
  6) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
  7) W przedszkolu , w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Powinny one być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
  8) W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w   stopniu głębokim, zgodnie z przepisami w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
  9) Przedszkole jest placówką dwuoddziałową.
  10) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole do dnia 15 maja danego roku.
  11) W arkuszu organizacji określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
  12) W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się terminy złożenia wniosków o podjęcia tych postępowań.
  13) Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  14) Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
  15) Szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału ustala nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
  16) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00
17.Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
18. Od września 2015 r. każde dziecko 4-letnie, a od września 2017 r. każde dziecko 3-letnie, nabywa prawo do edukacji przedszkolnej
2. Zadania nauczyciela:
  1) Nauczyciel opiekuje się powierzonym przez dyrektora oddziałem dzieci przedszkolnych w czasie ich pobytu w przedszkolu w celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej;
  2) Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania  i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania  przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.                
  3) Do form współdziałania nauczyciela z rodzicami zalicza się:
a) zebrania z rodzicami odbywające się jeden lub dwa razy w roku  szkolnym,
b) konsultacje indywidualne z rodzicami odbywające się na życzenie rodziców lub nauczyciela w uzgodnionym uprzednio terminie,
c) zajęcia otwarte, warsztaty z udziałem rodziców,
d) prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów z poradni  psychologiczno- pedagogicznej i innych;
  4) Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą oraz odpowiada za jej jakość;
  5) Nauczyciel prowadzi  i dokumentuje obserwacje pedagogiczne celem poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci przedszkolnych, zakończone analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
  6) Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  opiekę zdrowotną i inną dla dobra  wychowanków;
  7) Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, wspomaga indywidualny rozwój dziecka, jego  zdolności, zainteresowania. W swoich działaniach ma obowiązek  kierować się dobrem dziecka, troską o jego postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem jego godności osobistej.
3. Zadania logopedy:
  1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci przedszkolnych;
  2) Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
  3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
  4) Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 
4. Zadania intendenta:
  1) Zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czystości, materiały gospodarcze i inne;
  2) Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom  i personelowi;
  3) Sporządzanie jadłospisów zgodnie z wymogami zdrowotnymi  dotyczącymi żywienia  dzieci;
  4) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
  5) Uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich i naradach pracowniczych;
  6) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji  pracy placówki.
5.  Zadania  kucharki:
  1) Punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków;
  2) Przyjmowanie produktów z magazynu , kwitowanie ich odbioru  w raportach , dbałość o ich racjonalne użycie;
  3) Wydawanie porcji żywieniowych o ustalonych godzinach i w ustalonych  ilościach;
  4) Prowadzenie podręcznego magazynu;
  5) Utrzymywanie w stanie czystości i używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych;
  6) Prawidłowe oznakowanie sprzętu kuchennego zgodnie z wymogami  SANEPIDU;
  7) Współdziałanie z intendentem przy sporządzaniu jadłospisu dekadowego;
  8) Pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych
  9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora  wynikających z organizacji pracy placówki;

6.  Zadania sprzątaczki:
  1) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń przedszkola i najbliższego otoczenia placówki;
  2) Pranie bielizny stołowej ,ręczników, firan itp.;
  3) Dbałość o powierzony sprzęt porządkowy;
  4) Rozkładanie leżaków;
  5) Przyjmowanie i rozdawanie posiłków dzieciom;
  6) Przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdzenie czy okna i krany są pozamykane oraz  wyłączone wszystkie urządzenia;
  7) Otwieranie budynku przedszkola;
  8) Uzbrojenie alarmu i zamknięcie budynku przedszkola;
  9) Wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki.
§ 7. Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola, rodziców i prawnych opiekunów.
1.Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola.
  1)Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do wszystkich praw wynikających z  Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, rozwijania  własnych zainteresowań i zdolności,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy  fizycznej bądź  psychicznej,
d) przygotowania umożliwiającego im osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
e) poszanowania ich godności osobistej i własności,
f) opieki, ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat,
g) wychowania w duchu tolerancji dla własnej osoby oraz dla  innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia ,akceptowania ich potrzeb,
h) pomocy w wyrównywaniu i eliminowaniu różnego rodzaju dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych;
i) pobytu w warunkach przedszkola zapewniających  im bezpieczeństwo
  2) Na dzieciach uczęszczających do przedszkola spoczywają na miarę ich możliwości  następujące obowiązki:
a) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowawczo- dydaktyczno opiekuńczym,
b) szanowanie odrębności i odmienności innych dzieci,
c) przestrzeganie zasadniczych form współżycia ustalonych w społeczności przedszkolnej,
d) poszanowanie sprzętów i zabawek przedszkolnych jako wspólnej własności,
e) uczestniczenie w drobnych pracach porządkowych i samoobsługowych,
f) pełnienie dyżurów,
g) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
h) pomaganie słabszym i młodszym kolegom gdy tego potrzebują,
i) przestrzeganie wartości uniwersalnych jak: dobro, miłość, piękno.
2. Prawa i obowiązki rodziców .
  1) Rodzice (prawni opiekunowie), których dzieci korzystają z opieki przedszkola mają prawo do:
a) znajomości statutu , regulaminów przedszkola, zadań wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczych  wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w placówce,
b) wyboru lub całkowitej rezygnacji z zajęć dodatkowych, w których dziecko ma uczestniczyć,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
d) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,
e) stałych konsultacji z nauczycielem w celu wymiany informacji w sprawach wychowawczo- dydaktycznych,
f) aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności przedszkolnej,
g) rzetelnej informacji o realizowanych programach nauczania,
h) uzyskiwania informacji na temat wymagań edukacyjnych,
i) konsultacji i porad w sprawach wychowania i edukacji swego dziecka:
  2) Obowiązkiem rodziców, których dzieci korzystają z opieki przedszkola jest :
a) udzielenie nauczycielowi wyczerpującej informacji dotyczącej rozwoju i stanu zdrowotnego dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną,
b) troszczenie się wspólnie z przedszkolem o duchowy i fizyczny rozwój swych dzieci i należyte przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, przedłużanie wychowawczego oddziaływania przedszkola na dom  rodzinny dziecka,
c) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola,
d)  w przypadku gdy rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, pisemne wyznaczenie upoważnionej przez niego do tego celu osoby dorosłej.
e) terminowe wnoszenie opłat przedszkolnych według wysokości i zasad ustalonych przez dyrektora i organ prowadzący,
f) przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej, w razie choroby dziecka, zapewnienie mu indywidualnej opieki domowej,
g) obowiązkowe ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych  wypadków,
h) uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich,
i) zapoznanie  się z treścią komunikatów i ogłoszeń zamieszczonych w kąciku dla rodziców.
j) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, podpisanie umowy z dyrektorem przedszkola,
k) bieżące zgłaszanie nieobecności dziecka w związku z odpisami z kosztów wyżywienia i czesnego.
§ 8. (uchylony)
§ 9. Odpłatność za świadczenia przedszkola
1. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala  Uchwała Rady Gminy.
  1) Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie  wymiarze pięciu    godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu.
  2) Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą opłatę za 1 godzinę w wysokości 1,00 zł.  Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Kwota ta podlegać będzie jednak waloryzacji w oparciu o wskaźnik tej waloryzacji.
  3) Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej
  4) Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej , o której mowa w pkt. 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
  5) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata , o której mowa w pkt. 4 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim, przy czym za pierwszy dzień absencji uważa się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola przez rodzica lub prawnego opiekuna o nieobecności dziecka w przedszkolu.
  6) Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania , określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub prawnymi opiekunami. Zawarcie niniejszej umowy jest ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.
2 .Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci  ustala Uchwała  Rady Gminy.
  1) Zapewnienie żywienia w przedszkolu jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dzieci mogą korzystać w przedszkolu z trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku.
  2) Korzystanie z posiłków jest odpłatne a opłaty za posiłki, które wnoszą rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola  stanowią tylko koszty surowca.
  3) Podstawą kalkulacji kosztów jest koszt surowca oraz liczba dzieci korzystających  z posiłków w przedszkolu.
  4) Wysokość dziennej stawki żywieniowej przy trzech posiłkach  zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy, nie może przekroczyć 7 zł. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem.
  5) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt.  4, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim, przy czym za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu uważa się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola przez rodzica/ prawnego opiekuna o nieobecności dziecka.
  6) Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub prawnymi opiekunami. Zawarcie niniejszej umowy jest ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.
  7) W regulowaniu opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pokrywanie odpłatności z funduszu przeznaczonego na ten cel w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji- zgodnie z zasadami korzystania z pomocy społecznej.
  8) Opłaty za wyżywienie i za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przyjmuje intendent lub dyrektor przedszkola w jego zastępstwie, w dniach od 1-go do 15-go każdego miesiąca;
§ 10.  Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola.
1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci urodzone od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola  może uczęszczać dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3. Dla realizacji celów statutowych  przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia
wyposażone zgodnie z wymogami ustawowymi a ponadto dzieci mają możliwość
codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  wyposażonego w odpowiednio dobrane, bezpieczne urządzenia z odrębnymi placami zabaw dla każdej z grup;
4. Wewnątrz budynku do dyspozycji dzieci przeznaczono 2 sale przedszkolne odpowiednio dla grupy dzieci młodszych i starszych, wspólną dla obu grup łazienkę oraz szatnię;
5. Przedszkole posiada zaplecze gospodarcze pracujące dla potrzeb  wychowanków;
6. Aby zapewnić wychowankom bezpieczne warunki pobytu, placówka ma wyznaczone drogi i wyjścia ewakuacyjne, oraz opracowany plan  ochrony przeciwpożarowej wskazujący procedury postępowania w razie  zagrożenia pożarem. W placówce przestrzega się zasad BHP a personel został przeszkolony w tym zakresie;
7. Wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni od następstw  nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki i poza nią.
8.  Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.
9. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Data dodania: 2021-01-22 21:42:17
Ilość wyświetleń: 525
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej